Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja – Rima Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sekretorė – Laima Motiejūnienė, etikos, technologijų mokytoja.

Nariai: Sandra Kapeliorienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Vilma Acė, socialinė pedagogė,

Rimantė Bagdonienė, logopedė, spec. pedagogė,

Eglė Vaitenkienė, psichologė,

Aurelija Reinikovienė, socialinė pedagogė,

Aušra Alionytė, pradinių klasių mokinių,

Rimantas Acus, technologijų mokytojas,

Asta Bagdonaitė, dailės mokytoja, mokytojo padėjėja.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitos su vaiko gerove susijusios funkcijos.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  • kiekvienais metais nustatyti mokyklos prevencinio darbo prioritetus ir kryptis, suderinti juos su mokyklos administracija, nagrinėti prevencinio darbo klausimus, įgyvendinti teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus;
  • vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
  • organizuoti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymus;
  • teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl darbo tobulinimo;
  • teikti siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
  • teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo;
  • atlikti kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas.

  „Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ tvarkos aprašas Atsisiųsti