Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Ugdymo proceso organizavimo tvarkų aprašai

1. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas Parsisiųsti

2. Programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas Parsisiųsti

3. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

4. Mokinių pasiekimų gerinimo ir sisteminės švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

5. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti, socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas Parsisiųsti

6. Progimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

7. Lietuvių kalbos raštingumo bei skaitymo įgūdžių gerinimo priemonių planas Parsisiųsti

8. Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai Parsisiųsti

Atnaujinta: 2020 06 15