Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Ugdymo proceso organizavimo tvarkų aprašai

1. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas Parsisiųsti

2. Programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas Parsisiųsti

3. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

4. Mokinių pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

5. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti, socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas Parsisiųsti, socialinės – pilietinės veiklos krypčių sąrašas Parsisiųsti

6. Progimnazijos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti