Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Ugdymo proceso organizavimo tvarkų aprašai

1. Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas Parsisiųsti

2. Programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas Parsisiųsti

3. Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

4. Mokinių mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti

5. Mokinių savarankiško mokymosi ir mokymo namuose tvarkos aprašas Parsisiųsti

6. Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti, socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas Parsisiųsti, socialinės – pilietinės veiklos krypčių sąrašas Parsisiųsti

7. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie vaiko būklę, ugdymo poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį tvarkos aprašas Parsisiųsti

8. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas Parsisiųsti