Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

  • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m. redakcija)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=

  • Valstybinė švietimo 2013-2022 metų  strategija

http://www.smm.lt/uploads/documents/VSS_2013-2022_2013-08-23.pdf

  • Pradinio ugdymo bendrosios programos

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pradinis_ugdymas_bendras.aspx

  • Pagrindinio ugdymo bendrosios programos

http://portalas.emokykla.lt/bup/Puslapiai/pagrindinis_ugdymas_bendras.aspx

  • 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Parsisiųsti

  • Lietuvos higienos norma 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404809&p_query=&p_tr2=

  • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo pamokėjimo įstatymas

Parsisiųsti

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje

http://www.smm.lt/