Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Sutartys

Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės, dviem egzemplioriais.

Mokymo sutartis sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai.

Sutarties egzempliorius pasirašo direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas sutartį pasirašiusiam asmeniui, kitas lieka mokykloje. Sutartis saugoma mokinio asmens byloje.

Rašytinė sutartis tarp mokinio ir mokyklos sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

Asmuo laikomas priimtu į mokyklą nuo sutarties pasirašymo dienos.

Sutartyje nurodoma: sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir terminai.

Švietimo santykiai prasideda nuo pirmos mokymosi dienos. Sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos. Sutarties nuostatos negali prieštarauti Švietimo ir kitiems įstatymams.

Sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

Sudarius sutartį, asmuo įregistruojamas mokinių registre, formuojama mokinio asmens byla.

Atnaujinta: 2018 03 02