Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Respublikiniai projektai

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Progimnazija gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.

2019 m. kovo mėnesį mokyklas pasiekė ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.

„Informatika pradiniame ugdyme“. Tikslas – padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis veiksmingam visų dalykų mokymuisi,  įgyti skaitmeninę kompetenciją, būtiną kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui žinių visuomenėje. Daugiau informacijos rasite čia

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Tikslas – Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Daugiau informacijos rasite čia

Lyderių laikas 3 (LL3). Tikslas – švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant regioninius sisteminio pokyčio projektus (sprendimų priėmimo kapitalas), antras dalinis tikslas: vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos įgyvendinimas (žmogiškasis kapitalas) ir trečias dalinis tikslas yra profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu (socialinis kapitalas). Daugiau informacijos rasite čia

Sveikatą stiprinanti mokykla. Tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Daugiau informacijos raiste čia

„Zipio draugai“ Daugiau informacijos rasite čia

„Obuolio draugai“ Daugiau informacijos rasite čia

 

 

 

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“

Įgyvendinamų veiklų derinimas vyksta bendraujant mokytojui ir praktikui. Atradę patinkančią sritį, mokytojas ir profesionalas svetainėje www.kamtoreikia.lt gali susisiekti vienas su kitu ir suorganizuoti gyvą pristatymą mokiniams.

 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

„Įveikiame kartu“

 

 

 

2019 metų sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0375

„Mokslo ir sporto sintezė“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-09-01 – 2022-12-31.

Projekto tikslas – įgyvendinant 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos sporto plėtros strateginį tikslą – sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimą į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius, projekto tikslas -

Ugdyti progimnazijos bendruomenės narių sveikos gyvensenos sampratą, skatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą, į ugdymo procesą įtraukiant visus bendruomenės narius, ypač turinčius mokymosi, protinę ar fizinę negalią,  mikrorajono gyventojus, skatinant progimnazijos bendruomenės fizinį aktyvumą, kuriant sveiką, saugią ir jaukią ugdymo(si) aplinką, integruojant fizinio aktyvumo ir mąstymo gebėjimų plėtotę.

Projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos sporto įstatymo  (3 skyriaus 7 punkto) visuomenės skatinimo dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, skatina žmones kiek įmanoma platesniu mastu užsiimti sporto veikla. Projektas tiesiogiai siejasi su Lietuvos Respublikos 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2 tikslo –  „Sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui“. Projektas atitinka Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 – 2019 metų strateginio veiklos plano programos „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ 01 tikslą „Didinti sportuojančių ir besimankštinančių šalies gyventojų skaičių, sudaryti tinkamas sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę“.

 “Pradinio ugdymo tobulinimas“

Projekto pristatymas

Projekto pristatymas tęsinys

Stažuotė Suomijoje - Geroji patirtis

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

                                                                                   Problemų medis

    

 

 

 

Kepėm kepėm ir iškepėm pyragą „Dainavos sėkmė“. Pasinaudojus nerealia galimybe mokyti ir išmokyti puolėm ieškoti ingredientų savo išmokimui pastiprinti ir kūrybinių galių išmokimą paversti procesu – kūryba. Suvokus, kad mokytis iš kitų turbūt yra lengviau nei mokyti kitus, nustačiusios priežasties ir pasekmės ryšius, parengėme, taip mums atrodė, informacijos, turimų žinių pasikeitimo planą. Maža smulkmena išryškėjo iš karto: kaip ir per tokį trumpą laiką…juk viskas taip svarbu. Paruošiamieji darbai vyko iš lėto (prieš šventinis šurmulys mokykloje diktavo savo sąlygas). Pasinaudojome visomis išmonėmis: ir seminaro metu sukaupta patirtimi, ir vaizdiniais braižymais, ir diktofono privalumais, ir kūrybiniais pamąstymais…Planą sudėliojome, skaidruoles susisteminome, rolėmis pasiskirstėme ir, aišku, su miela Nomeda pasikonsultavome. Gruodžio 13 d. – diena, kai utopija tapo realybe, kai galėjome perteikti tai, kas mūsų kolektyvui tapo varikliu tolimesniam laukimui „O kas toliau?“ .

Mokėmės vienos iš kitų. Mielų viešnių, Aistos ir Nomedos, išsakytos mintys paspartino ėjimą į gylį, į naudos atradimą, supratimo didinimą. Tikimės, kad neformalios refleksijos po mokomosios medžiagos perteikimo ir priėmimo padės atsakyti dar ne į vieną klausimą. Mokydamiesi kartu galėsime pamatyti daugiau ir ryškiau.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Vengalienė

 

  •  Projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamoji konferencija.

2014 m. spalio 6 d. Vilniuje įvyko projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamoji konferencija.

200 renginio dalyvių – pradinių klasių mokytojai, švietimo pagalbos ir savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistai, atsakingi už pradinį ugdymą, mokyklų administracijos atstovai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro specialistai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir kiti švietimo ekspertai – susirinko  tam, kad apibendrintų projekto metu atliktus darbus ir paviešintų projekto rezultatus. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojų komanda.

Projekto rezultatai buvo pristatomi remiantis asmenine patirtimi ar dabartinės situacijos Lietuvos pradiniame ugdyme kontekstu, siejant tai su strateginiais švietimo tikslais. Kalbėta apie pagrindines kryptis ugdymo kokybei gerinti, supažindinta su naujausiais tyrimų rezultatais, aptartos mokytojo galimybės ir perspektyvos, jo asmenybės įtaka pokyčiams. Buvo akcentuoti šiuolaikinių vaikų ypatumai ir kūrybiškumo gebėjimų ugdymo svarba.

Konferencijos dalyviai diskutavo apie tai, kokios ateities mokyklos norėtų, ir asmeniškai įsipareigojo siekti įgyvendinti šią viziją. Mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Vengalienė pristatė naują mokyklos kaitos siekį, pokyčių kryptį.

Kiekviena projekte dalyvavusi mokykla (konferencijoje dalyvavo tik dvi Kauno mokyklos) buvo įvertintos padėkos raštais.

Atnaujinta: 2020 02 19