Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Pareigybių specialieji reikalavimai

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą, reglamentuojančius teisės aktus;
 • Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su ugdymo įstaigų veikla, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų švietimo institucijų nutarimais, potvarkiais bei įsakymais.
 • Išklausyti ir žinoti įvadinės saugos ir sveikatos, saugos ir sveikatos darbo vietoje, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, vadovautis progimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.
 • Laiku tikrintis sveikatą.
 • Žinoti progimnazijos struktūrą, darbo organizavimo tvarką, progimnazijos darbuotojų pavardes, pareigas.
 • Laikytis pedagoginės etikos.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams:

 • Turėti aukštajį išsilavinimą.
 • Mokėti savarankiškai organizuoti darbą.
 • Gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vyriausybės įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.
 • Išmanyti strateginio ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas.
 • Išmanyti Viešųjų Pirkimų Įstatymą, viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras.
 • Mokėti ūkinės veiklos srityje valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.
 • Jam pavaldžių techninių darbuotojų pareigybių aprašymus, jų saugos ir sveikatos instrukcijas.
 • Turėti darbų saugos pažymėjimą.
 • Parengti ir teikti tvirtinimui priešgaisrinės apsaugos, įvadinę saugos ir sveikatos darbe instrukciją, saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietose.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais. Vyriausybės nutarimais, susijusiais su ugdymo įstaigų veikla, Švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų švietimo institucijų nutarimais, potvarkiais bei įsakymais.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vykdyti darbdavio arba jo įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Socialinio pedagogo:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 • Socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
 • Baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
 • Socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;
 • Kuris buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“.
 • Būti susipažinusiam su tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, šiuo pareigybės aprašymu, etikos principais.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Psichologo:

 • Psichologu gali dirbti asmuo, turintis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
 • Turi gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Logopedo:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
 • Gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • Mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Išmanyti Bendrųjų, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, Bendrųjų ugdymo planų;
 • Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Specialiojo pedagogo:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas, ir specialiojo pedagogo (oligofrenopedagogo) profesinę kvalifikaciją;
 • Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • Išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Išmanymas Bendrųjų, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, Bendrųjų ugdymo planų;
 • Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros reikalavimus, lietuvių kalbos ir raštvedybos taisyklių, dokumentų rengimo ir įforminimo tvarkos reikalavimus.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Vykdyti darbdavių arba jų įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

 Mokytojo: 

 • Išsilavinimas – aukštasis ar aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, pedagogo kvalifikacija, mokomojo dalyko specializacija.
 • Kvalifikacinė kategorija:
 • Mokytojas – geba organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, kaupia ir atnaujina savo žinias, dalyvauja metodinėje veikloje, dalijasi savo pedagoginio darbo patirtimi progimnazijoje.
 • Vyresnysis mokytojas – geba gerai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, nuolat atnaujina savo žinias, aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje, skleidžia savo gerąją pedagoginio darbo patirtį progimnazijoje.
 • Mokytojas metodininkas – geba puikiai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, pedagogines situacijas, diegia šiuolaikinės didaktikos principus ir metodus, nuolat atnaujina savo žinias, rengia ugdymo projektus, aktyviai dalyvauja metodinėje veikloje, skleidžia savo gerąją pedagoginio darbo patirtį progimnazijoje ir regione.
 • Mokytojas ekspertas – geba profesionaliai organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo ir mokymosi procesą, tiria pedagogines situacijas, naujas mokymosi strategijas, taiko jas, kuria savo veiksmingas mokymosi strategijas, rengia ugdymo projektus, mokymo, mokymosi bei metodines priemones, skleidžia gerąją pedagoginio darbo patirtį progimnazijoje, regione ir šalyje.
 • Skaitmeninio raštingumo gebėjimai – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
 • Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2.
 • Užsienio kalba (-os) ir jos (jų) mokėjimo lygis) – ne žemesniu kaip B1 (netaikoma užsienio kalbos mokytojams) kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų.
 • Kiti specialūs reikalavimai:
 • Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme; laikytis Pedagogų etikos kodekso.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.
 • Pasitikrinti sveikatą ir turėti galiojančią Asmens medicininę knygelę.
 • Turėti galiojantį privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.
 • Turėti turizmo renginių vadovo pažymėjimą.
 • Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias vadovaujantis progimnazijos „Reagavimo į smurtą ir patyčias mokykloje tvarkos“ aprašu.

Raštvedžio:

 • Turėti vidurinį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
 • Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Žinoti lietuvių kalbos vartojimo reikalavimus.
 • Išmanyti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką.
 • Mokėti kaupti, sisteminti informaciją, dirbti komandoje.
 • Būti tvarkingu, atidžiu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose.
 • Mokėti naudotis pirmine medžiaga, dokumentais, ruošiant progimnazijos įsakymus, raštus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir be klaidų spausdinti.
 • Mokėti organizuoti telefoninius pokalbius progimnazijoje.

 Archyvaro:

 • Turėti aukštesnįjį arba aukštajį išsilavinimą.
 • Archyvaras privalo žinoti:
 • dokumentų bylų paruošimą saugojimui ir naudojimuisi;
 • dokumentų bylų įforminimo pastoviam ir laikinam saugojimui tvarką;
 • dokumentų bylų saugojimo archyve terminus;
 • dokumentų nurašymo ir sunaikinimo tvarką;
 • darbo organizavimo pagrindus, progimnazijos vidaus tvarkos taisykles;
 • dokumentų šifravimo, sistemizavimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam skirtose vietose tvarką;
 • dokumentų apskaitos pagrindus.

Laboranto:

 • Laikytis įvadinės saugos ir sveikatos, saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcijų, elektrosaugos, priešgaisrinių reikalavimų, asmens higienos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ir šios pareigybės aprašymo.
 • Laikytis sanitarinių-higieninių reikalavimų.
 • Laikytis etikos normų.
 • Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą.
 • Mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti dirbti kitiems, suteikti pirmąją pagalbą.
 • Nesinaudoti sugedusiais įrengimais, apie tai pranešti įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
 • Dirbant su cheminėmis medžiagomis naudoti gumines pirštines.
 • Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nerūkyti.
 • Laborantas privalo žinoti:
 • įstaigos darbo organizavimo tvarką, etikos normas ir jų laikytis.
 • saugaus darbo taisykles dirbant su cheminiais reagentais;
 • chemines medžiagas, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;
 • sanitarijos ir higienos reikalavimus;
 • materialinės atsakomybės pagrindus;
 • bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 • naudojimosi elektros įrankiais saugios eksploatacijos instrukciją.
 • Išeinant atostogauti atsiskaityti direktoriaus įgaliotam asmeniui už inventorių.
 • Vykdyti darbdavio ir jo įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą.

 Budėtojo:

 • Laikytis įvadinės saugos darbe, saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcijų, elektrosaugos, priešgaisrinių reikalavimų, asmens higienos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ir šios pareigybės aprašymo.
 • Laikytis sanitarinių-higieninių reikalavimų.
 • Laikytis etikos normų.
 • Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą.
 • Mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti saugiai dirbti kitiems, suteikti pirmąją pagalbą.
 • Nesinaudoti sugedusiais įrengimais, apie tai pranešti įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
 • Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nerūkyti.
 • Budėtojas privalo žinoti:
 • įstaigos darbo organizavimo tvarką, etikos normas ir jų laikytis.
 • paskirtus budėjimo plotus ir darbo apimtį;
 • budėjimo plotų tipus ir paskirtį;
 • sanitarijos ir higienos pagrindus;
 • materialinės atsakomybės pagrindus;
 • bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 • naudojimosi elektros įrankiais saugios eksploatacijos instrukciją.
 • Išeinant atostogauti atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams už inventorių.
 • Vykdyti darbdavio ir jo įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Draudžiama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo vaistų, narkotikų, vengti veiksmų, sukeliančių pavojų gyvybei.
 • Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą.

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko:

 • Laikytis įvadinės saugos darbe, saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcijų, elektrosaugos, priešgaisrinių reikalavimų, asmens higienos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ir šios pareigybės aprašymo.
 • Laikytis sanitarinių-higieninių reikalavimų.
 • Laikytis etikos normų.
 • Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą.
 • Mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti dirbti kitiems, suteikti pirmąją pagalbą.
 • Nesinaudoti sugedusiais įrengimais, apie tai pranešti įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
 • Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nerūkyti.
 • Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas privalo žinoti:
 • įstaigos darbo organizavimo tvarką, etikos ir elgesio kultūros pagrindus ir jų laikytis.
 • naudojimosi medžio apdirbimo staklėmis taisykles;
 • naudojimosi staliaus įrankiais taisykles;
 • stiklo išpjovimo ir įstiklinimo tvarką;
 • naudojimosi kopėčiomis saugumo reikalavimus;
 • chemines priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;
 • gamybinės sanitarijos ir higienos pagrindus;
 • materialinės atsakomybės pagrindus;
 • naudojimosi elektros įrankiais, įrengimais, saugios eksploatacijos instrukciją.
 • išmanyti pastatų technines savybes;
 • einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką;
 • vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su jomis.
 •  Išeinant atostogauti atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams už inventorių.
 •  Vykdyti darbdavio ir jo įgaliotų asmenų nurodymus.
 •  Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą.

Kiemsargio:

 • Laikytis įvadinės saugos darbe, saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcijų, elektrosaugos, priešgaisrinių reikalavimų, asmens higienos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ir šios pareigybės aprašymo.
 • Laikytis etikos normų.
 • Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą.
 • Mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti dirbti kitiems.
 • Nesinaudoti sugedusiais įrengimais, apie tai pranešti įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
 • Nevartoti darbe alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nerūkyti.
 • Kiemsargis privalo žinoti:
 • mokyklos pastato patalpų ir lauko darbų saugos bei ekologijos reikalavimus;
 • naudojimosi darbo įrankiais, elektros ir kitais įrengimais taisykles, saugios eksploatacijos instrukciją;
 • cheminių priemonių, jų sudėties ir naudojimosi taisykles;
 • įstaigos darbo organizavimo tvarką, etikos normas ir jų laikytis.
 • materialinės atsakomybės pagrindus;
 • bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 • Išeinant atostogauti atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams už inventorių.
 • Vykdyti darbdavio ir jo įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Draudžiama dirbti neblaiviems, apsvaigusiems nuo vaistų, narkotikų, vengti veiksmų, sukeliančių pavojų gyvybei.
 • Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą.

Valytojo:

 • Laikytis įvadinės saugos darbe, saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcijų, elektrosaugos, priešgaisrinių reikalavimų, asmens higienos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ir šios pareigybės aprašymo.
 • Laikytis sanitarinių-higieninių reikalavimų.
 • Laikytis etikos normų.
 • Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą.
 • Mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti dirbti kitiems, suteikti pirmąją pagalbą.
 • Nesinaudoti sugedusiais įrengimais, apie tai pranešti įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui.
 • Dirbant su cheminėmis medžiagomis (valymo, dezinfekavimo) naudoti gumines pirštines.
 • Nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, nerūkyti.
 • Patalpų valytojas privalo žinoti:
 • įstaigos darbo organizavimo tvarką, etikos normas ir jų laikytis.
 • paskirtus valomus plotus ir darbo apimtį;
 • valomų patalpų tipus ir paskirtį;
 • patalpų valymo būdus ir inventorių;
 • chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;
 • gamybinės sanitarijos ir higienos pagrindus;
 • materialinės atsakomybės pagrindus;
 • bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 • kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;
 • naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugios eksploatacijos instrukciją.
 • Išeinant atostogauti atsiskaityti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams už inventorių.
 • Vykdyti darbdavio ir jo įgaliotų asmenų nurodymus.
 • Baigus darbą sutvarkyti darbo vietą.
Atnaujinta: 2020 09 17