Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekos vedėjas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų taryba:

 • inicijuoja mokyklos kaitos procesus;
 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • dalyvauja planuojant mokyklos veiklą;
 • svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;
 • aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;
 • analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
 • aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
 • priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;
 • priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;
 • slaptu balsavimu renka atstovus į mokyklos tarybą;
 • svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;
 • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • teikia mokyklos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • analizuoja, kaip mokykla vykdo veiklos ir ugdymo programas;
 • svarsto ir teikia mokyklos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.
Atnaujinta: 2013 01 17