Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Mokyklos taryba atlieka šias funkcijas:

 • nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;
 • pritaria mokyklos metinei veiklos programai, strateginiam planui, mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui;
 • inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia mokyklos bendruomenę mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja mokyklos kultūrą;
 • vertina mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;
 • skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius;
 •  pritaria mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;
 •  svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo mokyklos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
 • mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;
 • teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;
 • nagrinėja ir vertina mokyklos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymus mokyklos vadovybei;
 • sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų mokyklos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

Mokyklos tarybos pirmininkas – Alfreda Petrošienė, fizikos, gamtos, socialinio emocinio ugdymo mokytoja (el. paštas: alfredapet@yahoo.com).

Mokyklos tarybos sekretorius – Vida Jurkevičienė, fizinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

Mokytoja – Daiva Klimantavičienė, pradinių klasių mokytoja.

Mokiniai - Deimilė Podymovaitė (7a), Monika Acutė (7b), Milda Šapranavičiūtė (7b).

Tėvai – Indrė Juodaitienė, 4a klasės mokinio(ės) mama, Renalda Bytautienė, 7b klasės mokinio(ės) mama, Auksė Damašienė, 8a klasės mokinio(ės) mama.

Socialiniai partneriai – Lina Kaminskienė, VDU Švietimo akademijos profesorė,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

Atnaujinta: 2020 09 25