Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokinių taryba

Mokykloje veikia mokinių taryba. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems mokyklos mokiniams. Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja mokinių tarybos nuostatai, kuriuos, suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius. Mokinių tarybą sudaro 5–10 klasių mokiniai (po vieną iš kiekvienos klasės, pageidautina – klasių seniūnai). Mokinių tarybos darbas organizuojamas mokinių tarybos nuostatų nustatyta tvarka. Mokinių taryba renkama vieniems mokslo metams. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos pirmininkas, kurį atviru balsavimu išrenka mokinių tarybos nariai. Klasėse renkami klasių seniūnai. Jie renkami vieniems mokslo metams klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu.

Mokinių taryba:

  • pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
  • priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;
  •  bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;
  • inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;
  • padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.