Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokinių priėmimas

Prašymai dėl priėmimo mokytis 2021-2022 m. m. galės būti teikiami tik Kauno miesto savivaldybei priėmus sprendimą dėl prašymų teikimo laikotarpio. Gavę iš savivaldybės informaciją, patalpinsime puslapyje.

Nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val. Kaune prasideda registracija į mokyklas. Šiemet ji pasitiks su naujovėmis ir daugiau pasirinkimų gyventojams. Viskas ką apie tai reikėtų žinoti rasite čia

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą pradėti mokytis 2020-2021 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose reikia pateikti per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt/Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Teikdami prašymus per informacinę sistemą, tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklas ir jas nurodyti prioriteto tvarka. Nepasirinkus ir (ar) nenurodžius prioritetinės mokyklos, informacinė sistema automatiškai parenka mokyklą, kuri yra priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai.

Į progimnaziją priimami asmenys turi pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
  • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje.

Raštinės darbo laikas (116 kabinetas):

I-IV nuo 7.30 iki 16.15 val.,

V nuo 7.30 iki 15.00 val.,

pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.

Atsakingo asmens el. paštas – dainavosvm@dainava.kaunas.lm.lt, telefono Nr. 867957150

Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pirmumo teisę patekti į mokyklą turi:

1. Tų tėvų vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

2. Jei priimti visi iš mokyklai priskirtos teritorijos asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį punktą gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

3. Jei priimti visi 1 ir 2 punktuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje.

4. Jei priimti visi 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Planuojamų priimti mokinių skaičius, klasių komplektai, laisvos vietos:

Priešmokyklinė gr.

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Klasės  1  4  4  3  3  3  3  2  2
Mokinių sk.  15  88  77  72  72  77  62  60  59
Laisvos vietos  nesusidarė  4  10  -  -  4  8  -  -

Padavusiems prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Parsisiųsti, tvarkos aprašo pakeitimai Parsisiųsti

Mokinių priėmimo mokytis progimnazijoje komisija:

Pirmininkas – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius  – Aurelija Reinikovienė, mokinių tarybos kuratorė.

Nariai:

Dainius Ulys, mokytojas, informacinių technologijų sistemų administratorius;

Alfreda Petrošienė, progimnazijos tarybos pirmininkė;

Gražina Laurinavičiūtė, progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė.

Kauno Dainavos progimnazijos priėmimo mokytis tvarka Parsisiųsti

Mokinių priėmimo į Kauno Dainavos progimnaziją komisijos darbo reglamentas Parsisiųsti

Progimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija Parsisiųsti.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Parsisiųsti, pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) Parsisiųsti, pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) Parsisiųsti

Progimnazija vykdo pradinio ugdymo programą (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasės). Progimnazijos savitumas:

  • Esame Socialinio emocinio ugdymo (toliau – SEU) progimnazija. Socialinio emocinio ugdymo strategijos integruojamos į ugdymo procesą: 1-4 klasėse – savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė“, „Laikas kartu“, 5-7 klasėse vedamos SEU pamokos „Paauglystės kryžkelės“, tęsiama savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė. II sąsiuvinis“;
  • Turime savitus formuojamojo vertinimo elementus, mąstymo įpročius integruojame į bendrųjų kompetencijų ugdymą, akcentuojame pagalbą kiekvienam mokiniui;
  • Ugdymo procese formuojama mąstymo kultūra;
  • Esame UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narė;
  • Dalyvaujame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“;
  • Esame pripažinti sveikatą stiprinančia progimnazija;
  • Įgyvendinant ugdymo turinį, skatinant ugdymo proceso modernizavimą progimnazijoje susitarta: kiekvieną pirmadienį vyksta „Ryto ratas“, skirtas mąstymo įgūdžių gebėjimų ugdymui(si) progimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis, siekiant aukštesnių pasiekimų gilintis į tikslingą mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą ir vertinimą pagal aptartus kriterijus, mokinių individualios pažangos stebėjimą, mokslo metų eigoje 5-8 klasėse vyksta teminių savaičių integracija į ugdymo turinį pagal tarptautinio Bakalaureato ugdymo principus.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į laisvas vietas.

Atnaujinta: 2021 01 08