Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokinių priėmimas

Clipboard01Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. Kauno VDU klasikinio ugdymo mokykloje (dabar Kauno Dainavos progimnazija) pradedami  registruoti elektroniniu būdu nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, prašymą pradėti mokytis nuo 2021 m. rusėjo 1 d. Kauno VDU klasikinio ugdymo mokykloje (dabar Kauno Dainavos progimnazija) reikia pateikti per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt/, pasirenkant VDU klasikinio ugdymo mokykla (Partizanų 118). Iš kitų savivaldybių prašymą (atsisiųsti prašymą) galima pateikti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje arba atsiųsti nurodytu elektroniniu paštu: dainavosvm@dainava.kaunas.lm.lt. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Prašymus sistemoje galima pateikti iki gegužės 31 d. Vėliau prašymai pateikiami tik pasirinktoje mokykloje. Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į laisvas vietas.

Teikdami prašymus per informacinę sistemą, tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklas ir jas nurodyti prioriteto tvarka. Nepasirinkus ir (ar) nenurodžius prioritetinės mokyklos, informacinė sistema automatiškai parenka mokyklą, kuri yra priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Tėvai per informacinę sistemą gali pateikti prašymus į ne daugiau kaip dvi pasirinktas mokyklas. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal vieno iš tėvų ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą. Kai nėra galimybių prašymą pateikti per informacinę sistemą, jį galima pateikti tik tiesiogiai pasirinktai konkrečiai mokyklai.

Į progimnaziją priimami asmenys turi pateikti:

 • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
 • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje.

Raštinės darbo laikas (116 kabinetas):

I-IV nuo 7.30 iki 16.15 val.,

V nuo 7.30 iki 15.00 val.,

pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.

Atsakingo asmens el. paštas – dainavosvm@dainava.kaunas.lm.lt, telefono Nr. 867957150

Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalį pirmumo teisę patekti į mokyklą turi:

1. Tų tėvų vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

2. Jei priimti visi iš mokyklai priskirtos teritorijos asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Jei prašymų pradėti mokytis pagal šį punktą gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

3. Jei priimti visi 1 ir 2 punktuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pagal šį papunktį gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje.

4. Jei priimti visi 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti asmenys, į laisvas vietas gali būti priimti asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims.

Mokyklos aptarnavimo teritoriją galite pažiūrėti nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/ 

Planuojamų priimti mokinių skaičius, klasių komplektai, laisvos vietos:

Klasės

Klasių skaičius

Mokinių skaičius

Laisvos vietos

Priešmokyklinė grupė

1

18

nesusidarė

1 klasė

3

72

-

2 klasė

4

83

3

3 klasė

4

79

6

4 klasė

3

78

 -

5 klasė

3

75

-

6 klasė

3

74

 4

7 klasė

3

61

10

8 klasė

2

58

 2

9 klasė

1

25

 5

Padavusiems prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Parsisiųsti, tvarkos aprašo pakeitimai Parsisiųsti

Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“.

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.

4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo“.

Mokinių priėmimo mokytis progimnazijoje komisija:

Pirmininkas – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius  – Aurelija Reinikovienė, mokinių tarybos kuratorė.

Nariai:

Dainius Ulys, mokytojas, informacinių technologijų sistemų administratorius;

Alfreda Petrošienė, progimnazijos tarybos pirmininkė;

Gražina Laurinavičiūtė, progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė.

Mokyklos priėmimo mokytis tvarka Parsisiųsti

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas Parsisiųsti

Mokykla vykdo pradinio ugdymo programą (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo programos pirmąją (5-8 klasės) ir antrąją dalį (9-10 klasės, priėmimas į 10 klasę bus vykdomas nuo 2022 m.). Mokyklos savitumas:

 • Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. būsime VDU klasikinio ugdymo mokykla.
 • Esame Socialinio emocinio ugdymo (toliau – SEU) progimnazija. Socialinio emocinio ugdymo strategijos integruojamos į ugdymo procesą: 1-4 klasėse – savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė“, „Laikas kartu“, 5-7 klasėse vedamos SEU pamokos „Paauglystės kryžkelės“, tęsiama savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė. II sąsiuvinis“;
 • Turime savitus formuojamojo vertinimo elementus, mąstymo įpročius integruojame į bendrųjų kompetencijų ugdymą, akcentuojame pagalbą kiekvienam mokiniui;
 • Ugdymo procese formuojama mąstymo kultūra;
 • Esame UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narė;
 • Dalyvaujame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“;
 • Esame pripažinti sveikatą stiprinančia progimnazija;
 • Įgyvendinant ugdymo turinį, skatinant ugdymo proceso modernizavimą progimnazijoje susitarta: kiekvieną pirmadienį vyksta „Ryto ratas“, skirtas mąstymo įgūdžių gebėjimų ugdymui(si) progimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis, siekiant aukštesnių pasiekimų gilintis į tikslingą mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą ir vertinimą pagal aptartus kriterijus, mokinių individualios pažangos stebėjimą, mokslo metų eigoje 5-8 klasėse vyksta teminių savaičių integracija į ugdymo turinį pagal tarptautinio Bakalaureato ugdymo principus.
Atnaujinta: 2021 06 15