Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokinių priėmimas

Informuojame, kad elektroninis prašymų dėl priėmimo į mokyklas pateikimas po birželio 3 d. nėra galimas. Popieriniai prašymai (Parsisųsti) dėl priėmimo į mokyklą teikiami pasirinktoje įstaigoje. 

Į progimnaziją priimami asmenys turi pateikti:

 • vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 • sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
 • mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
 • specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai priimami progimnazijos raštinėje.

Raštinės darbo laikas (116 kabinetas):

I-IV nuo 7.30 iki 16.15 val.,

V nuo 7.30 iki 15.00 val.,

pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 val.

Atsakingo asmens el. paštas – dainavosvm@dainava.kaunas.lm.lt, telefono Nr. 867957150

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota  gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Planuojamų priimti mokinių skaičius, klasių komplektai, laisvos vietos:

Priešmokyklinė gr.

1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė
Klasės 0 4 3 3 4 3 2 2 2
Mokinių sk. 0 88 79 72 80 72 60 59 58
Laisvos vietos neformuojame 8 0 1 17 10 0 0 0

Padavusiems prašymus, rekomenduojame reguliariai domėtis svetainėje teikiama informacija.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas Parsisiųsti

Mokinių priėmimo mokytis progimnazijoje komisija:

Pirmininkas – Violeta Trakinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius  – Aurelija Reinikovienė, mokinių tarybos kuratorė.

Nariai: Dainius Ulys, mokytojas, kompiuterių sistemų specialistas;

Alfreda Petrošienė, progimnazijos tarybos pirmininkė;

Gražina Laurinavičiūtė, progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė.

Kauno Dainavos progimnazijos priėmimo mokytis tvarka Parsisiųsti

Mokinių priėmimo į Kauno Dainavos progimnaziją komisijos darbo reglamentas Parsisiųsti

Progimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija Parsisiųsti.

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą Parsisiųsti, pradinio ugdymo programą (1-4 klasės) Parsisiųsti, pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (5-8 klasės) Parsisiųsti

Progimnazija vykdo pradinio ugdymo programą (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5-8 klasės).

Progimnazijos savitumas:

 • Esame Socialinio emocinio ugdymo (toliau – SEU) progimnazija. Socialinio emocinio ugdymo strategijos integruojamos į ugdymo procesą: 1-4 klasėse – savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė“, „Laikas kartu“, 5-7 klasėse vedamos SEU pamokos „Paauglystės kryžkelės“, tęsiama savęs pažinimo sistema „Auga asmenybė. II sąsiuvinis“;
 • Turime savitus formuojamojo vertinimo elementus, mąstymo įpročius integruojame į bendrųjų kompetencijų ugdymą, akcentuojame pagalbą kiekvienam mokiniui;
 • Ugdymo procese formuojama mąstymo kultūra;
 • Esame UNESCO Asocijuotųjų mokyklų tinklo narė;
 • Dalyvaujame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“;
 • Esame pripažinti sveikatą stiprinančia progimnazija;
 • Įgyvendinant ugdymo turinį, skatinant ugdymo proceso modernizavimą progimnazijoje susitarta: kiekvieną pirmadienį vyksta „Ryto ratas“, skirtas mąstymo įgūdžių gebėjimų ugdymui(si) progimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis, siekiant aukštesnių pasiekimų gilintis į tikslingą mokymosi mokytis kompetencijos ugdymą ir vertinimą pagal aptartus kriterijus, mokinių individualios pažangos stebėjimą, mokslo metų eigoje 5-8 klasėse vyksta teminių savaičių integracija į ugdymo turinį pagal tarptautinio Bakalaureato ugdymo principus.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys į progimnaziją priimami tik į laisvas vietas.

 

Atnaujinta: 2019 07 12