Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

- Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami, vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK– 256 (Žin., 2004, Nr. 35 -1150) ir mokyklos vertinimo sistema;

- mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ar raštu) ir diagnostinis (pagal mokyklos pasirinktą vertinimo formalizavimo būdą) vertinimas;

- pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančių mokinių pasiekimams vertinti taikoma 10 balų vertinimo sistema;

- pasirenkamųjų dalykų žinios ir gebėjimai vertinami pažymiu ar įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“;

- etikos, tikybos, žmogaus saugos, choregrafijos dalykų mokymosi pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“, choreografijos dalykas 12-oje klasėje vertinamas pažymiu;

- specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“; tačiau iki 14 metų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu, o nuo 14 iki 16 metų – jo paties pageidavimu gali būti vertinami pažymiu;

- mokinių, besimokančių dalykų modulius, mokymosi pasiekimų įvertinimai įskaitomi į dalykų įvertinimus;

- apie mokinių mokymosi pasiekimus mokyklos nustatyta tvarka raštu informuojami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

- pasibaigus pusmečiui ir mokslo metams 5- 10 klasių dalykų mokytojai pateikia informaciją raštu apie padarytą pažangą ir rekomendacijas kaip įveikti pasitaikančius mokymo(si) sunkumus mokinių dienoraščiuose;

- 12 klasių mokytojai-dalykininkai ir klasių vadovai, pasibaigus I pusmečiui, pagal mokyklos patvirtintą formą pateikia tėvams informaciją raštu apie mokinio pasiekimus ir rekomendacijas dėl galimų tolimesnio mokymo(si) variantų;

- du kartus per mokslo metus (gruodžio ir balandžio mėn.) vyksta individualūs mokytojų it tėvų susitikimai, kurių metu mokytojas pateikia surinktą medžiagą (įrodymus) apie konkretaus mokinio pažangą ir pasiekimus. Kartu aptariamos stipriosios pusės ir, jei reikia,  problemų sprendimo variantai.