Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Logopedo paslaugos

Logopedo veiklos turinys:

§ įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;

§ logopedas pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį dirba logopedo kabinete;

§ pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės ir grupinės;

§ logopedas tvarko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia darbo ataskaitą;

§ konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;

§ bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, spec. pedagogu, sudarant individualias programas, sistemingai kelia kvalifikaciją.

Atnaujinta: 2013 02 26