Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Išorės vertinimas

2013 m. spalio 7–11 d. vykomokyklos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Išorės vertintojų komanda:

Vadovaujančioji vertintoja – Milda Sinickienė

Išorės vertintojai:

Nijolė Zabukienė atsakinga už 1 srities 1.1., 1.2. temų vertinimą ir 5 srities 5.1.1., 5.1.2. veiklos rodiklių vertinimą;

Vida Lukaševičienė atsakinga už 1 srities 1.3., 1.4. temų vertinimą ir 4 srities 4.4., 4.5. temų vertinimą;

Dana Kanclerienė  atsakinga už 2 srities 2.1., 2.2., 2.6. temų vertinimą;

Virginija Kuzmienė atsakinga už 3 srities 3.1.1. veiklos rodiklio vertinimą ir 2 srities 2.3.–2.5. temų vertinimą;

Mindaugas Danilevičius atsakingas už 3 srities 3.1.2. veiklos rodiklio, 3.2. temos vertinimą ir 4 srities 4.1.–4.3. temų vertinimą;

Alma Uznė atsakinga už 5 srities 5.1.3., 5.1.4. veiklos rodiklių ir 5.2.–5.5. temų vertinimą.

Išorės vertintojai vizito metu stebėjo 130 ugdymo veiklų (122 pamokas, 5 būrelių užsiėmimus, 3 klasės valandėles). Išorinio vertinimo metu buvo gilinamasi į mokinių, mokytojų, mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo veiklą klasėse, darbo vietose, valgykloje, koridoriuose, kieme. Išorės vertintojai kalbėjosi su mokyklos darbuotojais, savivaldos atstovais, mokiniais ir jų tėvais, analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus, informaciją mokyklos stenduose ir interneto svetainėje, naudojo ŠVIS ir AIKOS duomenų bazių statistinius duomenis, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus teiktą informaciją, mokykloje atlikto IQES online Lietuva  Mokinių, jų tėvų ir mokytojų nuomonės apie mokyklos veiklą apklausos ataskaitos (toliau – STA) duomenimis. Vertintojai vadovavosi Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK-608 (Žin., 2009 Nr. 40-1517), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.

Išorės vertintojų komanda įsitikinusi, kad daugumą rekomenduojamų tobulintinų sričių mokykla gali įgyvendinti naudodamasi savo turima gerąja patirtimi, aktyviau vykdydama refleksiją, tikslingiau bendradarbiaudama.

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.).
 2. Partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2.).
 3. Mokyklos projektinė veikla (1.2.1.).
 4. Mokymo nuostatos ir būdai pradinėse klasėse (2.3.1.).
 5. Suprantamas mokytojo aiškinimas (2.3.3.).
 6. Klasių mikroklimatas (1.1.6.).
 7. Sporto  ir meno pasiekimai (3.2.2.).
 8. Personalo komplektavimas (5.4.1. ).
 9. Įsivertinimo procesas (5.2.1.).
 10. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3. 3.1.2.).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1.).
 2. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.).
 3. Gabių mokinių ugdymas (4.3.2.).
 4. Vertinimas kaip ugdymas pamokoje pagrindinio ugdymo pakopoje (2.6.2.).
 5. Atskirų mokinių pažanga (3.1.1.).