Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Finansinė veikla

2018 m. ketvirtinės ataskaitos

2018 m. III-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti

2018 m. III-ojo ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita Parsisiųsti

2018 m. III-ojo ketvirčio biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

2018 m. II-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti

2018 m. II-ojo ketvirčio biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

2018 m. I-ojo ketvirčio biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

2018 m. I-ojo ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita Parsisiųsti

2018 m. I-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti

2017 m. metinis balansas Parsisiųsti

2017 m. ketvirtinės ataskaitos

2017 m. IV-ojo ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys Parsisiųsti

2017 m. III-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Parsisiųsti

2017 m. I-ojo ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

2017 m. I-ojo ketvirčio mokėtinos gautinos sumos Parsisiųsti

2017 m. I-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti

2016 m. ketvirtinės ataskaitos

2016 metų metinis balansas:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys Parsisiųsti

2016 m. III-ojo ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Parsisiusti, aiškinamasis raštas, pajamų įmokų ataskaita Parsisiųsti

2016 m. III-ojo ketvirčio mokėtinos gautinos sumos Parsisiųsti

2016 m. III-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2016 m. II-ojo ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

2016 m. II-ojo ketvirčio mokėtinos gautinos sumos Parsisiųsti

2016 m. II-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2016 m. I-ojo ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

2016 m. I-ojo ketvirčio mokėtinos gautinos sumos Parsisiųsti

2016 m. I-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2015 m. metinis balansas

2015 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Parsisiųsti

2015 m. mokėtinos gautinos sumos Parsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Parsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita Parsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita Parsisiųsti

Grynojo turto pokyčių ataskaita Parsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita Parsisiųsti

Finansavimo sumų likučiai Parsisiųsti

Informacija apie išankstinius apmokėjimus Parsisiųsti

Nematerialusis turtas Parsisiųsti

Ilgalaikis materialusis turtas Parsisiųsti

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas Parsisiųsti

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus Parsisiųsti

Finansavimo sumos Parsisiųsti

Finansavimo sumos pagal šaltinį Parsisiųsti

Pagrindinės veiklos kitos pajamos Parsisiųsti

Informacija pagal veiklos segmentus Parsisiųsti

Informacija apie įsipareigojimus Parsisiųsti

Trumpalaikės mokėtinos sumos Parsisiųsti

Atsargų vertės pasikeitimas Parsisiųsti

2015 m. III-as ketvirtis Parsisiųsti

2015 m. II-as ketvirtis Parsisiųsti

2015 m. I-as ketvirtis Parsisiųsti

2015 m. III-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2015 m. II-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2015 m. I-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2014 m. metinis balansas:

Aiškinamasis raštas Parsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita Parsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita Parsisiųsti

Grynojo turto pokyčio ataskaita Parsisiųsti

Pinigų srautų ataskaita Parsisiųsti

Finansavimo sumų likučiai Parsisiųsti

Informacija apie išankstinius apmokėjimus Parsisiųsti

Nematerialusis turtas Parsisiųsti

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas Parsisiųsti

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus Parsisiųsti

Finansavimo sumos Parsisiųsti

Pagrindinės veiklos kitos pajamos Parsisiųsti

Informacija pagal veiklos segmentus Parsisiųsti

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta Parsisiųsti

2014 m. III-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2014 m. II-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti

2014 m. I-ojo ketvirčio balansas Parsisiųsti, balanso priedas Parsisiųsti, aiškinamasis raštas Parsisiųsti