Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Darbo užmokesčiai

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIAI

Pareigybės  pavadinimas Pareigybių skaičius Mėnesinio atlyginimo vidurkis
Direktorius 1 1156
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,25 898
Mokytojas ekspertas 1 802
Mokytojas metodininkas 17 756
Vyresnysis mokytojas 12 648
Mokytojai 4 549
Psichologas 1 639
Socialinis pedagogas 1,5 782
Logopedas 1 679
Specialusis pedagogas 0,25 170
Bibliotekos /informacinio centro/vedėjas 0,75 453
Bibliotekininkas 0,75 453
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 1,2 378
Mokytojo padėjėjas 1,5 364
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 817
Raštinės vedėjas 1 751
Archyvaras 0,5 320
Laborantas 1 539
Budėtojas 2 380
Valytojas 7,25 306
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2 380
Kiemsargis 1,75 167