Kauno Dainavos vidurinė mokykla

Darbo užmokesčiai

MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIAI

Pareigybės  pavadinimas Pareigybių skaičius Mėnesinio atlyginimovidurkis
Direktorius 1 1089
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,25 880
Mokytojas ekspertas 3 781
Mokytojas metodininkas 26 711
Vyresnysis mokytojas 13 406
Mokytojai 3 265
Psichologas 1 572
Socialinis pedagogas 1,5 746
Logopedas 1 634
Specialusis pedagogas 0,25 145
Bibliotekos /informacinio centro/vedėjas 0,75 604
Bibliotekininkas 0,75 604
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 1 405
Mokytojo padėjėjas 1,5 390
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 1 817
Raštinės vedėjas 1 483
Raštvedys 0,5 242
Archyvaras 1 533
Laborantas 1 325
Vyriausias buhalteris 1 927
Budėtojas 2 325
Valytojas 8,25 325
Rūbininkas 1 325
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2,5 325
Kiemsargis 2,25 325